4008 000967
VIN 车型 发动机型号 信息公开编号 商标 生产厂地址 发动机号 生产日期 出厂日期 出厂试验 出厂结论 公开网址 发动机商标 发动机生产厂地址 详情
LGAX3P13XL6000173 ZBH5182GQXEQABEV TZ370XS-LKM1103 CN QD 00 Z2 00EQ000039 000003 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 EM1103E200097F 2021/12/30 16:45:41 2022/3/31 16:45:41 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LGAX3P132L6000376 ZBH5180TXSEQABEV TZ370XS-LKM1103 CN QD 00 Z2 00EQ000040 000002 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 EM1103E200205F 2021/12/30 16:47:59 2022/3/31 16:47:59 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LGAX3C134MT037523 ZBH5180TXSDFE6 D6.7NS6B230 CN ZC G6 Z2 00EQ000009 000002 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 82401660 2022/2/10 11:00:49 2022/4/1 11:00:49 GB3847-2018 合格 http://www.kawga.com/ 东风康明斯 湖北省襄阳市高新技术产业开发区 在线浏览 资料下载
LGDXWB1P4MH116989 ZBH5180GPSEQE6B B6.2NS6B230 CN ZC G6 Z2 00EQ000162 000003 中标牌 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 82149918 2022/4/1 11:01:46 2022/4/1 11:01:46 GB3847-2018 合格 http://www.kawga.com/ 东风康明斯 湖北省襄阳市高新技术产业开发区 在线浏览 资料下载
LEWTJB16XNN100028 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00028 2022/2/9 8:58:49 2022/4/1 8:58:49 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LEWTJB165NN100020 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00012 2022/2/9 8:58:19 2022/4/1 8:58:19 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LEWTJB169NN100019 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00035 2022/2/9 8:56:16 2022/4/1 8:56:16 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LEWTJB165NN100017 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00002 2022/2/9 8:55:46 2022/4/1 8:55:46 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LEWTJB166NN100012 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00033 2022/2/9 8:54:13 2022/4/1 8:54:13 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
LEWTJB164NN100011 ZBH5080XTYEQBEV TZ310XS-LKM0503 CN QD 00 Z2 00EQ000078 000001 中联牌(Z00MLION) 湖南省长沙市岳麓区林语路288号 B560MC00014 2022/2/9 8:54:58 2022/4/1 8:54:58 加速行驶车外噪声 合格 http://www.kawga.com/ - - 在线浏览 资料下载
加载更多